3B klachtenregeling

Klachtenregeling 3B adviseurs & accountants

Artikel 1

1. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een medewerker van 3B adviseurs & accountants zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de directie van 3B adviseurs & accountants.

2. Een ieder die wil klagen over vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de directie van 3B adviseurs & accountants

3. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een registeraccountant of een Accountant-
Administratieconsulent zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens de klager heeft gedragen, kan de
klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA.

4. Een klacht in de zin van deze klachtenregeling kan niet uitsluitend over de hoogte van een declaratie
gaan.

Artikel 2

De directie van 3B adviseurs & accountants draagt zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling
van schriftelijke klachten.

Artikel 3

1. De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
e. de klachtwaardigheid van de gedraging.

2. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de
klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.

3. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 4

De medewerker die een schriftelijke klacht ontvangt, stuurt deze terstond door aan de directie van 3B
adviseurs & accountants.

Artikel 5

1. De directie van 3B adviseurs & accountants bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk
binnen vijf werkdagen.

2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;
d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.

3. De directie van 3B adviseurs & accountants zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een
andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan
aan de klager.

4. De directie van 3B adviseurs & accountants zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet
wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de
reden van terugsturen.

Artikel 6

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of medewerkers die niet bij de gedraging
waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest.

Artikel 7

1. De directie van 3B adviseurs & accountants is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

a. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel
van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere
accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;
b. indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering
daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;
c. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel
van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;
d. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op
bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel
uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een
opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. De directie van 3B adviseurs & accountants neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan
aan enig bij het klachtenreglement gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits
de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde
termijn.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt directie van 3B adviseurs & accountants klager
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in
kennis.

Artikel 8

1. De directie van 3B adviseurs & accountants stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de
klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9

1. De directie van 3B adviseurs & accountants handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk
binnen acht weken.

2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als
bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dit klachtenreglement te herstellen, tot de dag waarop het verzuim
is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

3. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

4. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerker op wiens
gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 10

1. De directie van 3B adviseurs & accountants stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de
klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht
alsmede van eventuele aanbevelingen aan de dagelijks beleidsbepaler.

2. De beslissing van de directie van 3B adviseurs & accountants strekt tot:
a. gegrondverklaring van de klacht; of
b. ongegrondverklaring van de klacht.

3. Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de
Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden
ingediend bij de accountantskamer.