Privacy statement

Privacy Policy 3B adviseurs & accountants

3B adviseurs & accountants (hierna: 3B) met vestigingen in Eindhoven, Den Bosch, Uden en Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.3badviseurs.nl
e-mail: info@3badviseurs.nl

Hertogstraat 33 5611 PA Eindhoven 0408200300
Willemsplein 2-4 5211 AK Den Bosch 0733033300
Boekelsedijk 2B 5404 NK Uden 0413745300
Jonkerbosplein 52 6534 AB Nijmegen 0243031400

Femke Robben is de contactpersoon Gegevensbescherming van 3B adviseurs & accountants. Zij is te bereiken via femkerobben@3badviseurs.nl

3B hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 3B houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als 3B zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken
3B verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID/Paspoort
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 3B verwerkt in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer (BSN), ziektekosten in verband met uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, kredietwaardigheid, gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit doen wij door noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken in verband met onder andere het verzorgen van de (financiele)administratie, de salarisadministratie en belastingaangiftes. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten  en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verzorgen van de (financiele)administratie, het verzorgen van uw salarisadministratie, het verzorgen en indienen van uw belastingaangiftes; het opstellen en publiceren van uw jaarrekening; het verzorgen van uw management rapportage; het verzorgen van uw financieringsaanvragen; fiscaal/juridische dienstverlening; bedrijfsadvisering en –coaching; 
 • 3B analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten  af te stemmen op uw voorkeuren.
 • 3B volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten  afstemmen op uw behoefte.
 • 3B verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn: de overeengekomen opdracht, het inschrijving formulier,  mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en/of andere sociale-media-bedrijven.

Uw persoonsgegevens worden door 3B opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft of aangemeld bent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3B bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
3B deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3B blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
3B gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 3B gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen

aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google hiervoor afgesloten
 • De gegevens van Google Analytics worden versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
 • De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van
  Google, zoals DoubleClick en AdWords.

 

Cookie: Google Fonts
Naam: fonts.googleapis.com
Functie: Zorgt voor verbeterde website weergave. Zorgt voor het weergeven van het juiste lettertype.
Bewaartermijn: oneindig

Cookie: Google Maps
Naam: maps.googleapis.com
Functie: Zorgt voor het tonen van een landkaart op de website.
Bewaartermijn: oneindig

Cookie: Facebook
Naam: www.facebook.com
Functie: Plaatsen van persoonlijke advertenties op facebook.
Bewaartermijn: oneindig

Cookie: Facebook
Naam: connect.facebook.net
Functie: Plaatsen van persoonlijke advertenties op facebook.
Bewaartermijn: oneindig

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 3B en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@3badviseurs.nl ter attentie van Femke Robben. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strookmet nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 3B wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
3B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of via info@3badviseurs.nl.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens 3B van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!